Дотримання доброчесності

Дотримання засад академічної доброчесності є однією із пешоступеневих задач в роботі редакційної колегії Збірника наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту (ЗНП УкрДУЗТ). В своїй діяльності редактори і члени редакційної колегії керуються Рекомендаціями Міністерства освіти і науки України для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності та положеннями Кодексу академічної доброчесності Українського державного університету залізничного транспорту, прийнятого Вченою радою УкрДУЗТ 21 грудня 2017 р. (протокол № 8).

Одним із вагомих кроків на шляху дотримання академічної доброчесності в наукових статтях, що публікуються у Збірнику, є організація фахового і неупередженого рецензування всіх авторських рукописів статей, що представляються до опублікування. Основи цього процесу викладені на сторінці «Рецензування». До рецензування статей залучаються тільки досвідчені фахівці, які мають власні наукові публікації у відповідній галузі і відповідають вимогам Порядку формування Переліку наукових фахових видань України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 32 від 15 січня 2018 р.

Ще одним аспектом академічної доброчесності, який контролюється редакційною колегією Збірника є перевірка статей на ознаки академічного плагіату. Алгоритм цього процесу описаний у Положенні університету про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти. Перевірка статей на наявність співпадінь здійснюється за допомогою програмного продукту Unicheck, а результати перевірки аналізуються фахівцями редакційної колегії на предмет виявлення запозичень і власне плагіату. Наявність плагіату в статтях, поданих до ЗНП УкрДУЗТ, не допускається, кількість правильно поданих запозичень не має перевищувати 20 %, а кількість запозичень із одного джерела має бути не більше 5%. В разі виявлення невідповідності зазначеним нормам стаття може бути повернена авторам на доопрацювання або відхилена.

Відповідальність за дотримання засад академічної доброчесності у рукописі статті, що подається до редакції Збірника лежить на авторі (авторах). Шляхом підписання «Авторської згоди на опублікування твору в періодичних друкованих виданнях Українського державного університету залізничного транспорту» автор (автори) підтверджує (підтверджують) дотримання засад академічної доброчесності у їх статті. Відповідальність за дотримання засад академічної доброчесності у надрукованих стаття розподіляється між автором та редакційною колегією Збірника.