ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ КРЕМНЕЗЕМВМІСНОГО ШЛАМУ НА ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ СaO – SiO2 – H2O

Автор(и)

  • М. І. Ворожбіян УкрДАЗТ, Ukraine
  • Г. М. Шабанова НТУ «ХПІ», Ukraine
  • С. О. Кисельова УкрДАЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.138.2013.102396

Анотація

У дослідженні розглянуто особливості процесів фазоутворення в системі CaOSiO2H2O при наявності тонкодисперсного кремнеземвмісного шламу, основними фазами шламу є NaCl, CaCO3 та аморфний SiO2. Установлено, що заміна шламом піску у в’яжучому, при співвідношенні CaO : SiO2 = 1:1 позитивно впливає на фізико-механічні властивості силікатного матеріалу. Силікатний матеріал, виготовлений з застосуванням шламу, містить фази гідросилікатів кальцію – CSH(B), C2SH(II), тоберморит  м. При енергозберігаючих параметрах автоклавної обробки (0,6 МПа – 6 год) отримано зразки силікатної цегли з границею міцності при стиску 27 МПа.

Посилання

Горчаков, Г.И. Строительные материалы [Текст]: учеб. для студ. строит. специальн. висш. учебн. завед / Г.И. Горчаков, Ю.М. Баженов. – М.: Стройиздат, 1986. – 688 с.

Kalousek, G.L. Studies in the lime-rich crystalline solid phases in the system lime–silica–water [Теxt]/ G.L. Kalousek, J.S. Logindise, V.H. Dodson // J. Amer. Ceram. Soc. – 1954. – Vol. 37. – № 1. – P. 7 – 13.

Бутт, Ю.М. Твердение вяжущих при повышенных температурах [Текст] / Ю.М. Бутт, Л.Н. Рашкович. – М.: Госстройиздат, 1969. – 232 с.

Хинт, И.А. Основы производства силикатных изделий [Текст] / И.А. Хинт. – Л.: Госстройиздат, 1962. – 604 с.

Taylor, H.F.W. The Calcium Siliсate Hydrates [Теxt] / H.F.W. Taylor // V Internat. Symposium on the Chemistry of Cement. – Tokio, 1968. – Part 1. – P. 1-26.

Мчедлов-Петросян, О.П. Химия неорганических строительных материалов [Текст] / О.П. Мчедлов-Петросян. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Стройиздат, 1988. – 304 с.

Бабушкин, В.И. Термодинамика силикатов [Текст] / В.И.Бабушкин, Г.М. Матвеев, О.П. Мчедлов-Петросян. – М.: Стройиздат, 1986. – 408 с.

Кисельова, С.О. Енерго- і ресурсозберігаюча технологія силікатної цегли [Текст]: автореф. дис…. канд. техн. наук: спец. 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» / Кисельова Світлана Олександрівна; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2011. – 21 с.

Глинка, Н.Л. Общая химия [Текст]: учеб. пос. для студ. вузов / Н.Л. Глинка. – 19-е изд., перераб. – Л.: Химия, 1977. – 720 с.

Плугин, А.Н. Электрогетерогенные взаимодействия при твердении цементных вяжущих [Текст]: автореф. дис. … на соискание уч. степени д-ра хим. наук: спец. 02.00.11 «Коллоидная химия» / А.Н. Плугин. – К., 1989. – 33 с.

Горшков, В.С. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ [Текст] / В.С. Горшков, В.В. Тимашев, В.П. Савельев. – М.: Высш. шк., 1981. – 335 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-05-29

Номер

Розділ

Будівельні матеріали, конструкції та споруди