ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ КОСОЗАВАНТАЖЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДІАГРАМ ЇХ СТАНУ «МОМЕНТ-КРИВИНА»

Автор(и)

  • Evgeniy Babich Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine
  • Vasil Romashko Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.171.2017.111419

Ключові слова:

косе завантаження, залізобетонні елементи, діаграма стану, методика розрахунку

Анотація

Розглянуто особливості розрахунку косозавантажених залізобетонних елементів за деформаційно-силовою моделлю їх опору. Увагу зосереджено на розкритті внутрішньої статичної невизначеності перерізу зазначених елементів за допомогою додаткових рівнянь та гіпотез: аналітичної залежності діаграми стану «момент-кривина», функції граничних деформацій стиснутого бетону, гіпотези про зв’язок напружено-деформованого стану косозавантажених елементів з кутом нахилу нейтральної лінії.

Посилання

Пастернак, П. Л. Замечания к проекту новых норм проектирования железобетонных конструкций [Текст] / П. Л Пастернак // Строительная промышленность. – 1944. – №7. – С. 20-23.

Гвоздев, А. А. Расчёт несущей способности конструкций по методу предельного равновесия: Сущность метода и его обоснование [Текст] / А. А. Гвоздев. – М.: Госстройиздат, 1949. – 280 с.

Мурашев, В. И. Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона [Текст] / В. И. Мурашев. – М.: Машстройиздат, 1950. – 268 с.

Расчет железобетонных конструкций при сложных деформациях [Текст] / М. С. Торяник [и др.]; под ред. М. С. Торяника. – М.: Стройиздат, 1974. – 295 с.

Руденко, Ю. М. Практический расчет жесткости железобетонных элементов прямоугольного сечения, работающих на косое внецентренное сжатие [Текст] / Ю. М. Руденко // Изв. вузов: Стр-во и арх-ра. – 1973. – №5. – С.23-28.

Eurocode-2: Design of Concrete Structures. Part 1-1: General Rules and Rules for -Building: EN 1992-1-1 [Final Draft, December, 2004], Brussels: CEN, 2004. – 226 p.

Бондаренко, В. М. Расчетные модели силового сопротивления железобетона [Текст] / В. М. Бондаренко, В. И. Колчунов. – СПб.; М.: АСВ, 2004. – 472 с.

Бабич, Є. М. Розрахунок згинальних залізобетонних елементів на тріщиностійкість на основі деформаційної моделі [Текст] / Є. М. Бабич, В. Є. Бабич, В. В. Савицький // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі і споруди: зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2005. – Вип. 12. – С. 85-90.

Бамбура, А. М. Експериментальні основи прикладної деформаційної теорії залізобетону [Текст]: дис. … д-ра техн. наук: 05.23.01 / А. М. Бамбура. – К., 2005. – 379 с.

Ромашко, В. М. Деформаційно-силова модель опору бетону та залізобетону [Текст]: монографія / В. М. Ромашко. – Рівне: О. Зень, 2016. – 424 с.

Ромашко, В. М. Основи розрахунку залізобетонних елементів та конструкцій за деформаційно-силовою моделлю їх опору [Текст] / В. М. Ромашко // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 168. – С. 103-110.

Павліков, А. М. Нелінійна модель напружено-деформованого стану косозавантажених залізобетонних елементів у закритичній стадії: монографія [Текст] / А. М. Павліков. – Полтава: ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2007. – 259 с.

СНБ 5.03.01-02. Конструкции бетонные и железобетонные [Текст] / Минстройархи-тектуры Республики Беларусь. – [Введ. 01.07.2003]. – Минск: Стройтехнорм, 2003. – 144 с.

ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення [Текст] / Мінрегіонбуд України. – [Чинні від 01.06.11]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с.

ДСТУ Б В.2.6-156: 2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування [Текст] / Мінрегіонбуд України. – [Чинний від 01.06.11]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 123 с.

Ромашко, В. Н. Обобщенная модель деформирования железобетонных элементов и конструкций [Текст] / В. Н. Ромашко // Международный научный журнал (International Scientific Journal), 2016. – № 3. – С. 84-86.

Romashko V. The construction peculiarities of the deformation and power model of concrete and reinforced concrete resistance / V. Romashko, O. Romashko // MATEC Web of Conf. 116, 02028, 1-8 (2017). (цитується в SCOPUS)

Ромашко, В. Н. Несущая способность гибких кососжимаемых керамзитожелезо-бетонных колонн при кратковременном и длительном действии нагрузки [Текст]: дисс. ... канд. техн. наук: 05.23.01 / Василий Николаевич Ромашко. – Ровно, 1987. – 198 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-04

Номер

Розділ

Статті