DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.181.2018.156307

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НЕПОГАШЕНОГО ПРИСКОРЕННЯ НА ШВИДКІСТЬ РУХУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ

Павло Володимирович Ковтун, Тетяна Олексіївна Дубровська

Анотація


Підвищення швидкостей руху на наявних лініях при мінімальних витратах – одне з нагальних завдань на Білоруській залізниці. Найближча швидкісна перспектива – 160 км/год. Найчастіше наявні криві малих радіусів стримують збільшення швидкості пасажирських поїздів. Одним з основних критеріїв визначення швидкості руху в кривих є непогашене прискорення – анп, м/с. Для пасажирських поїздів анпобирається 0,7 м/с2. Цей критерій є характеристикою плавності ходу й умовою комфортабельності їзди. Підняти швидкість у кривих можна двома способами: збільшити піднесення зовнішньої рейки або підвищити норму непогашеного прискорення. Перший варіант вимагає подовження перехідних кривих і переукладання колії, що дорого й не завжди можливо здійснити. Це важко зробити на лініях з інтенсивними вантажоперевезеннями. Другий варіант вирішення проблеми має набагато більше можливостей бути реалізованим. У статті розглянуто один із варіантів збільшення швидкості проходження кривих завдяки підвищенню допустимої межі непогашеного прискорення до 0,9 м/с2. Експериментальними дослідженнями встановлено, що тривала та повторна дія непогашеного відцентрового прискорення величиною до 0,9 м/с2 включно більшість людей переносить задовільно, при цьому швидкості руху пасажирських поїздів можна збільшити на 10-20 км/год залежно від радіуса.


Ключові слова


залізничний транспорт, підвищення швидкості, непогашене прискорення, піднесення зовнішньої рейки, кругові криві, реконструкція

Повний текст:

PDF

Посилання


Шахунянц, Г. М. Железнодорожный путь [Текст] : учебник для вузов железнодорожного транспорта / Г. М. Шахунянц. – М. : Транспорт, 1969. – 536 с.

Карпущенко, Н. И. Возвышение наружного рельса и допускаемые скорости движения поездов в кривых [Текст] / Н. И. Карпущенко // Проблемы повышения скоростей движения поездов на Транссибирской магистрали: сб. науч. тр. – Новосибирск, 1999. – С. 7-15.

Курган, Н. Б. Определение объемов работ для снятия ограничений скорости, связанных с планом линии [Текст] / Н. Б. Курган, Н. П. Хмелевская, С. Ю. Байдак // Сб. науч. трудов Дальневосточного гос. ун-та путей сообщения / под ред. В. С. Шварцфельда. – Хабаровск : Из-во ДВГУПС, 2014. – Вып. 2. – С. 52-62.

Курган, Д. Н. Методология расчетов железнодорожной колеи при взаимодействии со скоростным подвижным составом [Текст] : автореф. дисс… д-ра техн. наук : 05.22.06 / Д. Н. Курган. – Днепропетровск, 2017. – 35 с.

Смелянский, И. В. Совершенствование нормативов непогашенного ускорения и его приращения для современного подвижного состава при скоростном движении [Текст] : дисс… канд. техн. наук: 05.22.06 – Железнодорожный путь, изыскания и проектирование железных дорог / И. В. Смелянский. – М. : МИИТ, 2008. – 208 с.

Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках колії [Текст] : ЦП-0236. – Затв. наказом Укрзалізниці від 14.12.2010 №778-Ц. – К., 2010. – 52 с.

Эффект ускорения [Электронный ресурс] // газета «Гудок»; АО «Издательский дом «Гудок». – 2012. – Режим доступа : http://www.gudok.ru/newspaper/?archive=2012.05.15.

Текущее содержание железнодорожного пути. Технические требования и организация работ. Стандарт организации [Текст] : СТП 09150.56.010-2005. – Введ. 01.07.2006. – Минск, 2006. – 284 с.

Leaflet 513. Guidelines for evaluating passenger comfort in relation to vibration in railway vehicles. Traction and Rilling Stock Committee. Paris. 1994.

Sirong, Yi. Dynamic Analysis of High-Speed Railway Alignment : Theory and Practice [Text] / Yi Sirong // Technology & Engineering. – Elsevier Science, 2017. – 324 p.
Flag Counter