DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.182.2018.159746

РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ З ЗАХИСТУ ШТУЧНИХ СПОРУД ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД ЕЛЕКТРОКОРОЗІЇ ПІД ДІЄЮ ЗМІННОГО СТРУМУ ВИТОКУ І ВИСОКОВОЛЬТНОЇ НАПРУГИ

Olga Borziak, Oleksii Dudin, Maksym Kutsenko, Victoria Poznyakova

Анотація


Аналіз літературних, експериментально-теоретичних даних і експлуатаційних досліджень свідчить про суттєвий руйнівний вплив змінного струму витоку та високовольтної напруги на конструкції штучних споруд залізничного транспорту України. Всі існуючі методи захисту від електрокорозії не враховують дійсний механізм корозійного руйнування неметалевих деталей конструкції. Розроблено заходи та конструктивні рішення з захисту бетонних, залізобетонних і кам’яних інженерних споруд залізниць від електрокорозії, що викликана змінною високовольтною напругою і струмами витоку: суцільний сталевий екран із глибинним заземлювачем; сітчасті екрани понизу опор із глибинним заземленням; рідкоскляні екрани з глибинним заземленням. Ефективність наведених заходів обумовлена врахуванням дійсного механізму руйнування сталевої арматури та бетону конструкцій.


Ключові слова


блукальний струм, струм витоку, змінний струм, високовольтна напруга, електрокорозія, штучна споруда, захисний екран

Повний текст:

PDF

Посилання


Barlo, Thomas J. Stray Current Corrosion in Electrified Rail Systems – Final Report [Електронний ресурс] / Thomas J. Barlo, Alan D. Zdunek // May, 1995. – Режим доступу : http://www.iti.northwestern.edu/publications/barlo_zdunek/Barlo_and_Zdunek-1995

Chen, Zhipei. A review on stray current-induced steel corrosion in infrastructure [Text] / Zhipei Chen, Dessi Koleva, Klaas van Breugel // Corrosion Reviews. – 2017. – Vol. 5(6). – Р. 397-423.

Bertolini, Luca. Corrosion behaviour of steel in concrete in the presence of stray current [Text] / Luca Bertolini, Maddalena Carsana, Pietro Pedeferri // Corrosion Science. – 2007. – Vol. 49(3). – Р. 1056-1068.

Goidanich, Sara. Influence of alternating current on metals corrosion: Ph.D. Thesis in Materials Engineering [Text] / Sara Goidanich. – Politecnico di Milano, 2002-2005. – 168 р.

Теоретические предпосылки защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций от переменных токов утечки [Teкст] / А. А. Плугин, А. А. Дудин, Ал. А. Плугин, А. Н. Плугин // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХДТУБА; ХОТВ АБУ, 2008. – Вип. 47. – С. 179184.

Исследование влияния токов утечки и блуждающих токов на здания и сооружения, расположенные возле электрифицированных железнодорожных путей [Teкст] / А. Н. Плугин, Ал.А. Плугин, А.А. Дудин [и др.] // Вестник НТУ «ХПИ»: сб. науч. тр.  Харьков, 2009.  Вып. 40 (Тематический выпуск «Химия, технология и экология»).  С. 88104.

Исследование влияния переменного электрического поля в бетоне на его электрокоррозию [Teкст] / А. Н. Плугин, А. А. Плугин, А. А. Дудин [и др.] // Вісник ОДАБА.  Одеса, 2010.  Вип. 43.  С. 517524.

Дудін, О. А. Дослідження руйнівних факторів на будівлі та споруди станційних комплексів залізниць [Teкст] / О. А. Дудін, Є. О. Мовчан, О. О. Султанова // Зб. наук. праць УкрДАЗТ.  Харків: УкрДАЗТ, 2009.  Вип. 103.  С. 228235.

Riskin, Joseph. Electrocorrosion and Protection of Metals General. Approach with Particular Consideration to Electrochemical Plants [Text] / Joseph Riskin. – Elsevier Science, 2009. – 264 р.

Bohnes, H. Handbook of Cathodic Corrosion Protection [Text] / W. von Baeckmann, H. Bohnes, W. Schwenk and etc. – Gulf Professional Publishing, 1997. – 568 р.

ВБН В.2.3-3-2009. Відомчі будівельні норми України. Споруди транспорту. Контактна мережа. Норми проектування [Текст] : затв. та надано чинності М-вом трансп. та зв’язку України від 04.08.2009. Зі скасуванням в Україні ВСН 141-980 / М-во транспорту та зв’язку України, Держадміністрація залізничного транспорту України, Укрзалізниця. – К. : Поліграфсервіс, 2009. – 186 с.

ЦЭ 518. Инструкция по защите железнодорожных подземных сооружений от коррозии блуждающими токами [Текст] / МПС РФ.  М.,1997. – 57 с.

ЦЕ-0019. Вказівки з технічного обслуговування та ремонту опорних конструкцій контактної мережі [Текст] : затв. Наказом Укрзалізниці 15.08.2007. No 405-Ц / Міністерство транспорту та зв’язку України. – К., 2007. – 132 с.

ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії. Національний стандарт України [Текст] : чинний від 2003.12.01. – К., 2003. – 72 с.

Kioupis, N. Study of the effect of AC-Interference and AC-Mitigation on the Cathodic Protection of a Gas Pipeline [Text] / N. Kioupis, N. Kouloumbi, G. Batis, P. Asteridis // Conference: 6th CeoCor International Congress. – May, 2003. – 16 р.

Ding, Qingmiao. Experimental Study on the Influence of AC Stray Current on the Cathodic Protection of Buried Pipe [Text] / Qingmiao Ding, Yueming Fan // International Journal of Corrosion. – Vol. 2016. – Article ID 5615392. – 8 p.

Brelsford, Clay. Mitigating AC Corrosion on Cathodically Protected Pipelines [Text] / Clay Brelsford // Pipeline & Gas Journal. – Oildom Publishing, 2015. – 3р.

Далека, В. Х. Електропостачання електричного транспорту [Teкст] : навч. посібник / В. Х. Далека, В. К. Нем, В. І. Скуріхін. – Харків: Харківська національна академія міського господарства, 2012. – 169 с.

Дудін, О. А. Механізм впливу змінного струму витоку й високовольтної напруги на обводнені бетонні, залізобетонні й кам’яні споруди [Teкст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.05 / Олексій Аркадійович Дудін.  Харків : УкрДАЗТ, 2012.  274 с.

ГОСТ 6613-86. Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками [Teкст] : Технические условия. Межгосударственный стандарт. – М.: Стандартинформ, 2006. – 26 с.

Рідкоскляна композиція [Teкст] : Пат.87795 UA; МПК С04В28/26 Е01С21/00 / А. А. Плугін, А. М. Плугін, О. С. Герасименко, Л. В. Трикоз, С. В. Мірошніченко, О. А. Калінін, Д. А. Плугін, О. А. Дудін, В. А. Лютий, О. А. Плугін. – Заявл. 07.10.2008; № а200811931.  Опубл. 10.08.2009; Бюл. №15. – 3 с.

Герасименко, О. С. Увеличение проникающей способности и прочности жидкого стекла [Teкст] : дисс… канд. техн. наук: 05.23.05 / Олег Степанович Герасименко.  Харьков : УкрГАЖТ, 2008.  231 с.
Flag Counter