DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.187.2019.196352

УДОСКОНАЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ ПОХИЛИХ КІВШОВИХ ЕЛЕВАТОРІВ ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ З ВІДРІЗКОМ ГНУЧКОЇ СТРІЧКИ

Svіtlana Udovikova, Viktoria Akmen, Sergey Gaidar, Yurii Zaitsev

Анотація


Для вирішення проблеми зменшення втрат сипких товарів при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті та у різних галузях промисловості розроблено нові конструкції елеваторів, що оснащені ковшами та мають відрізок гнучкої стрічки. Такі форми ковшів характеризуються відсутністю зворотного висипання матеріалу під час руху ковшів як висхідними, так і нисхідними гілками елеватора, підвищеним коефіцієнтом їх наповнення, що значно впливає на продуктивність елеваторів та сприяє підвищенню економічної ефективності їх роботи.


Ключові слова


елеватор, ківш, рухоме днище, гнучка стрічка, сипкі матеріали

Повний текст:

PDF

Посилання


Юрій С. М. Харчова промисловість в господарському комплексі України. Advanced technologies of scіence and education: мат-ли XІV Міжнар. наук. інтернет-конф. (19–21 квіт. 2018 р.). URL: http://inkoft.org/yuriy-sm-harchova-promislovist-v-gospodarskomu-kompleksi-ukrayini/ (дата звернення: 20.08.2018).

Про соціально-економічне становище України: доповідь Держ. служби статистики України / за ред. І. Є Вернера. Київ. 2018. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.09.2018).

Кіптела Л. В. Удосканалення теплообміну роторного плівкового апарата. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Slovenia, 2017. Vol. 5. Р. 43–45.

Improvement of a rotor film device for the production of high­quality multicomponent natural pastes / O. Cherevko, V. Mykhaylov, A. Zagorulko, A. Zahorulko. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. Vol. 2. Vol. 11 (92). Р. 11−17.

Зуев Ф. Г., Лотков Н. А. Подъемно-транспортные установки: учебник / по направлению «Пищевая инженерия». Москва: КолосС, 2007. 465 с.

Kokeіsl Walter. Schüttgüter optimal zuführen – eine anspruchsvolle Aufgabe. Wägen, Dosier. + Misch. 2000. Vol. 3. Р. 10–14.

Машкін О. М. Мобілізація промисловості в Україні на початку 20 ст. Енцикл. історії України. Київ: Наук. думка, 2010. Т. 7. С. 9–10.

Рідний Р. Ф., Шерстюк В. С., Стефанов Б. М. Удосконалення та дослідження роботи ковша елеватора для транспортування вантажів, схильних до злежування. Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв. Вісник ХНТУСГ. Харків, 2011. Вип. 119. С. 1–5. URL: http://old.khntusg.com.ua/node/1060 (дата звернення 02.02.2017).

Дерев’янко Д. А., Тарасенко О. П., Оробінський В. І. Вплив травмування на якість насіння зернових культур. Житомир, 2012. 439 с.

Huang Y. Verwendung eines Becherwerks für den Umschlag von Schüttgütern. Selbstshopfendes Becherwerk. F+H : Fordern und Heben. 1996. 46. Vol. 5. Р. 334, 400–401.

Becherwerke. Bucket Elevators. Bulk Solids Handling. 1988. Vol. 3. Р. 324–327.

Kalicki M. Oltimizzazione delle curve di scarico degli elevatori a fazzе. Tech. Molit. 1991. Vol. 42 (12). Р. 1049–1050.

Створення новітніх конструкцій похилих ковшових елеваторів шляхом модернізації існуючих / В. М. Михайлов, А. О. Шевченко, С. В. Удовікова, Н. О. Гайдар. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. праць. Харків, 2017. Вип. 2 (26). С. 221–234.

Михайлов В. М. Рух частинок у ковші з рухомим днищем півкруглої форми. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. праць. Харків, 2018. Вип. 1 (27). С. 205–223.

Ковшовий елеватор: пат. 77962 Україна: МПК В65G 17/36(2006.01), В65G 47/08(2006.01), В65G 47/244(2006.01). № u 2012 06367; заявл. 28.05.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. 7 с.

Ківшовий елеватор: пат. 124611 Україна: МПК (2018.01) В65 G 17/36 (2006.01), В65 G 65/00 № u 201712430; заявл. 14.12.2017; опубл. 10.04.2018, Бюл. № 7. 9 с.

Ловейкін В. С., Боргун В. А. Аналіз динаміки руху стрічкового ковшового елеватора. Наук. праці ЗДАТУ. Запоріжжя, 2010. Т. 2. Вип. 11. С. 74–82. URL: http://nauka.tsatu.edu.ua/print-journals-tdatu/11-2/11_2/9.pdf.

Ковшовый элеватор: а.с. 1221090 СССР: МКИ5 В65G 17/36. № 3735260/27–03; заявл. 29.04.84; опубл. 1986, Бюл. № 12. 2 с.

Нестеров А. П., Удовикова С. В. Наклонный ковшовый элеватор повышенной производительности. Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. Харьков: УкрДАЗТ, 2014. Вип. 149. С. 118–124.
Flag Counter