DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.190.2020.214166

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, СПРИЧИНЕНИХ НЕПРОВЕДЕННЯМ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

Oleh Ihorovych Kachanovskyi

Анотація


Самовільне стихійне видобування бурштину завдає серйозних економічних втрат державі та суспільству, це супроводжується погіршенням соціального клімату, призводить до деградації значних площ земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, спричиняє порушення структури природних ландшафтів. Оскільки порушені біотопи не можуть відновитися у первісному стані природним шляхом, без втручання людини, вони потребують рекультивації.

Законодавство, що регулює суспільні відносини у сфері рекультивації порушених земель, потребує внесення подальших змін, адже переважна більшість нормативно-правових актів вказує на здійснення рекультивації або відповідальність за її нездійснення особами, що проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, що передбачають механічне пошкодження ґрунтового покриву.

Непроведення рекультивації порушених земель належить до правопорушень, що завдають збитків легальним власникам та користувачам земельних ділянок, територіальній громаді та державі. Порушник земельного законодавства, що не виконує комплексу організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель, відповідно до затвердженої документації із землеустрою, незаконно одержує дохід від використання на інші цілі коштів, які, згідно з кошторисом у затвердженому робочому проєкті землеустрою, мали б спрямовуватися на проведення рекультивації порушених земель.

Запровадження економіко-правового механізму відшкодування порушником збитків, що завдані внаслідок незаконного видобутку бурштину, невиконанням робіт із рекультивації земель після завершення експлуатації родовищ корисних копалин, забезпечить більш ефективний захист інтересів держави і територіальних громад, прав власників та користувачів земельних ділянок, позитивно вплине на зменшення правопорушень у сфері землекористування.

Отже, рекультивація стає невід’ємною частиною охорони та раціонального використання природних ресурсів. 


Ключові слова


езаконний видобуток бурштину, порушені землі, рекультивація, непроведення рекультивації земель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Добряк Д. С., Тихонов А. Г., Гребенюк Н. В. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві. Київ: Урожай 2004. 136 с.

Мандрик В. О. Еколого-економічні проблеми відтворення порушених земель у контексті вимог екологічної політики. Науковий вісник: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. 2005. Вип. 15.6. С. 482–488.

Мандрик В. О. Відтворення порушених земель: зарубіжний досвід, механізм фінансування. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2005. Вип. 5.3. С. 208–212.

Мартин А. Визначення збитків унаслідок непроведення рекультивації земель. Землевпорядний вісник. 2008. № 4. С. 46–50.

Панас Р. М. Раціональне використання та охорона земель: навч. посіб. Львів: Новий світ-2000, 2008. 352 с.

Моторина Л. В. Промышленность и рекультивация земель. Москва. 1975. 240 с.

Моторина Л. В., Овчинников В. А. Рекомендации по рекультивации земель, нарушенных открытыми горными работами. Москва. 1975. 240 с.

MDPI and ACS Style. Xiao, W.; Deng, X.; He, T.; Chen, W. Mapping Annual Land Disturbance and Reclamation in a Surface Coal Mining Region Using Google Earth Engine and the LandTrendr Algorithm: A Case Study of the Shengli Coalfield in Inner Mongolia, China. Remote Sens. 2020, 12, 1612.

Філіпович В. Є. Оперативний контроль поширення нелегального видобутку бурштину та оцінка збитків, заподіяних державі, за матеріалами багатозональної космічної зйомки. Екологічна безпека та природокористування. 2015. Вип. 20 (4). С. 71–78.

Ковалевський С. С. Виявлення осередків добування бурштинових копалин на території лісових масивів України. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т 29. № 6. С. 40–44.

The Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement (OSMRE). URL: .

Surface Mining Control and Reclamation Act of 1977. URL: .wiki/Surface_Mining_Control_and_Reclamation_Act_of_1977

Швець О. Г., Дребот О. І. Напрями підвищення ефективності використання агроресурсного потенціалу в регіонах техногенно порушених земель з врахуванням світового досвіду. Інвестиції: практика та досвід. № 18/2015. С. 54–58.

Про затвердження Порядку реалізації пілотного проєкту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 № 1063. URL: .https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063-2016-%D0%BF

Перелік земель лісогосподарського призначення, у межах яких є частини, які порушені внаслідок незаконного видобування бурштину і потребують рекультивації: Наказ Держлісагентства 21.04.2017 № 138. URL: .https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0138820-17/conv

Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27. Дата оновлення: 13.02.2020. URL .https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003р. № 962-IV. Дата оновлення: 18.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06.2003 р. №963-IV. Дата оновлення: 28.12.2015. URL: .https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Постанова Верховної Ради Української РСР від 07.12.84 р. № 8074-10. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122. Дата оновлення: 19.01.2020. URL: .https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/80731-10

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356. Дата оновлення: 16.01.2020. URL: .https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Flag Counter