МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ОЦІНОК БЕЗПЕКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПІДХОДІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.204.2023.284024

Ключові слова:

автоматизовані системи керування, технічна експлуатація та обслуговування, ризик-орієнтований підхід

Анотація

У статті розглянуто питання  удосконалення методології проведення ідентифікації та оцінювання граничних меж існуючих ризиків технічної експлуатації та технічного обслуговування автоматизованих систем керування залізничного транспорту, визначення та класифікації рівня тяжкості наслідків відмов для подальшого вибору  відповідних методів ризик-менеджменту, що будуть застосовані при розробленні інноваційних керуючих систем інфраструктури залізничного транспорту.

Біографія автора

Віталій Вікторович Гаєвський, ТОВ «НВП «Залізничавтоматика»

кандидат технічних наук, директор

Посилання

EN 50126-1:2017 CENELEC. Спецификация и доказательство надежности, эксплуатационной готовности, ремонтной пригодности и безопасности (RAMS) для использования на железных дорогах. CEN-CENELEC ManagementCentre: AvenueMarnix 17, B-1000 Brussels, 2017. 106 с.

Гаєвський В. В. Удосконалення технічної експлуатації систем мікропроцесорної централізації на основі оперативної ідентифікації та локалізації порушень. URL: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7311 (дата звернення 25.03.2023).

Ткаченко І. Ризики у транспортних процесах: навч. посіб. / Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків, 2017. 114 с.

Бутько Т. В., Пархоменко Л. О., Топчій А. В. Формалізація технології функціонування на основі ризик-менеджменту. Інформаційно-керуючі системи на транспорті. 2022. № 4. С. 28-32.

Дикань В. Л., Воловельская И. В. Специфические особенности системы обеспечения экономической безопасности железнодорожного транспорта. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. № 16. С. 63—66.

Дикань В. Л., Посохов І. М. Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками. Бізнес Інформ. 2014. № 1. С. 314—319.

Дячков Д. В., Германчук О. О. Формування системи ризик-менеджменту підприємства. Економічний форум. 2015. № 4. С. 235-241.

Крихтіна Ю. О., Череватенко О. М. Застосування ризик-менеджменту у сфері державного управління залізничним транспортом України. Теорія та практика державного управління. 2018. № 2 (61). URL: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-2/doc/1/1_5.pdf.

Мостенська Т. Л., Скопенко Н. С. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». 2010. № 3 (7). С. 72—79.

Токмакова І. В. Теоретико-методологічні основи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: автореф. дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.00.03. Харків: УкрДУЗТ, 2016. 46 с.

Рева О. М., Борсук С. П., Шульгін В. А. Визначення граничних рівнів ризику під час порушення норми ешелонування повітряного простору. Авіаційно-космічна техніка і технологія. Харків : Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2014. № 9. С. 151–156.

Борсук С. П. Ергономічні основи проактивної кваліметрії закономірностей прояву людського чинника в аеронавігаційних системах. URL: ttps://radats.kname.edu.ua/images/Files/dis_Borsuk.pdf.

Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (ДСТУ ІЕС/ISO 31010: 2013). URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog /files/dstu%2031010.pdf.

Теег Г., Власенко С. Системы автоматики и телемеханики на железных дорогах мира. Москва: Интекст, 2010. 496 с.

Бочков К. А. Микропроцессорные системы автоматики на железнодорожном транспорте: учеб. пособие. Гомель: БелГУТ, 2013. 254 с.

Автоматизовані станційні системи керування рухом поїздів / В. Мойсеєнко, С. Пархоменко, М. Чепцов, Т. Коцюба. Харків, 2013. 393 с.

Commission Implementing Regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No 352/2009 Text with EEA relevance. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ TXT/?uri=CELEX%3A32013R0402.

Guide for the application of the Commission Regulation on the adoption of a common safety method on risk evaluation and assessment as referred to in Article 6(3)(a) of the Railway Safety Directive. URL: https://www.era.europa.eu/sites/default/files/activities/docs/guide_for_application _of_cms_en.pdf.

Safety Management System. URL: https://www.era.europa.eu /activities/safety-management-system_en.

Rahmayana P. E., Purba H. H. Risk management in railway during operation and maintenanceperiod: a literatu rereview. International Journal of Engineering Applied Sciencesand Technology. 2019. № 04(04). Р. 29–35. URL: https://doi.org/10.33564/ijeast.2019.v04i04.005.

Bulakh M., Okorokov A., Baranovskyi D. Risk System and Railway Safety. IOP Conference Series: Earth and Environ mental Science, 2021. № 666(4), 042074. URL: https://doi.org/10.1088/1755-1315/666/4/042074.

Read G. J. M., Naweed A., & Salmon P. M. Complexity on the rails: A systems-based approach to understanding safety management in rail transport. Reliability Engineering & System Safety. 2019. Р. 188, 352–365. URL: https://doi.org/10.1016/j.ress.2019.03.038.

Em El-Koursi, Subhabrata Mitra G. Bearfield Harmonising Safety Management Systemsin the European Railway Sector Safety Science Monitor, I P S O Australia. 2018. Vol. 11 (Is. 2). 14 p.

Kalem A., Lindov O., Šimić E. Safety Culture in the Function of Optimization of Railway Safety Management System. In: Karabegović, I. (eds) New Technologies, Development and Application IV. NT 2021. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 233. Springer, Cham. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-75275-0_77.

M. Lefsrud L., Macciotta Pulisci R., Nkoro A. Railway Association of Canada, Role of Safety Management Systems (SMS) in the railway industry and potential for enhancement of the Railway Safety Act (RSA). 2017. URL: https://tc.canada.ca/sites/default/files/migrated/appendix_e.pdf.

Railway Safety Management System Regulations. (SOR/2015-26). URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2015-26/index.html.

Michalak M., Górka W., Bagiński J., Rogowsk, D., Soch, M., Stęcli, T., Flisiuk B., Leśniak D., Sikora M. (2020). Centralthreatregister – a complex system for riskanaly sisand decision support in railway transport. IET Intelligent Transport Systems. 2020. № 14(8). Р. 970–981. URL: https://doi.org/10.1049/iet-its.2019.0695.

Valerii Samsonkin, Vasyl Sotnyk, Oksana Yurchenko, Sergii Zmii, Viktor Myronenko, Oleksandra Soloviova Devising a methodology to manage the performance of technical tools of rail transport signaling systems based on the risks of their functioning. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. № 120. Р. 32-43.

CENELEC EN 50126 - 1:2017 Railway Applications The Specificationand Demonstrationof Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS). 2017. Vol. 103.

CENELEC EN 50126-2:2018 Railway Applications Dependability for Guided Transport Systems. Part 2: Systems Approach to Safety. 2018. Vol. 77.

CENELEC, EN 50128-railway applications-communication, signalling and processing systems-software for railway control and protection systems, Book EN. 2012. Vol. 134.

EN 50128. URL: http://standards.globalspec.com/std/1678027/cenelecen-50128, 2019 (дата звернення 17.11.2022).

EN 50128. URL: http://www.railwayresearch.org/IMG/pdf/043.pdf, 2019 (дата звернення 17.11.2022).

CENELEC - EN50129. Railway applications - Communication, signalling and processing systems – Safety related electronic systems for signalling 17, Avenue Marnix Brussels, 1000 Belgium. URL: https://standards.globalspec.com/std/13113133/EN%2050129.

IEC 61508-3:2010. Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 3: Soft warerequirements. URL: https://tk185.appau.org.ua/61508/standard-iec-61508/standarty-mek-61508 (дата звернення: 27.06.2019).

ДСТУ ISO Guide 73:2013. Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT). URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/dstu%2073.pdf.

Ризик–Вікіпедія URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA (дата звернення 15.11.2022).

ДСТУ IEC/ISO 31010:2013. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (IEC/ISO 31010:2009, IDT). ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Risk management — Risk assessment techniques (Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику). URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/dstu%2031010.pdf (дата звернення 10.02.2020).

Про затвердження «Положення про систему управління безпекою руху на залізничному транспорті»: Наказ Міністерства інфраструктури України № 842 (2020) (Україна). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0351-21#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-21