DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.152.2015.65326

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДАВАЧІВ ЗАСОБАМИ ВБУДОВАНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

Сергій Іванович Кондрашов, Артур Олександрович Каграманян, Марина Ігорівна Опришкіна

Анотація


Стаття присвячена вирішенню задачі підвищення точності вимірювання електричних вимірювальних перетворювачів з нелінійними дробово-раціональними функціями перетворення засобами вбудованого тестового контролю. Розроблено інженерний метод визначення параметрів систем тестового контролю, який дозволяє за заданою точністю вимірювань отримати кількість необхідних розрядів АЦП.


Ключові слова


електричні вимірювальні перетворювачі, методи підвищення точності, тестовий контроль, дробово-раціональна функція перетворення, метрологічні характеристики, похибка нелінійності

Повний текст:

PDF

Посилання


Бромберг Э. М., Куликовский К. Л. Тестовые методы повышения точности измерений / Э. М. Бромберг, К. Л. Куликовский. – М. : Энергия, 1978. – 176 с.

Туз Ю. М. Структурные методы повышения точности измерительных устройств / Ю. М. Туз. – Киев : Вища школа, 1976 – 256 с.

Скрипник Ю. А. Повышение точности измерительных устройств / Ю. A. Скрипник – К. : Техніка, 1976. – 264 с.

Скрипник Ю. А., Кондрашов С. И. Реляционные модели измерительных каналов с нелинейными датчиками // Український метрологічний журнал. – 1996. – Вип. 2-3. – С. 71-74.

Кондрашов С. І., Скрипник Ю. О., Опришкіна М. І. Лінеаризація оператора корекції похибок вимірювального перетворювача методом гіпербол. VІ МНТК «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2008). Праці конференції у 2-х томах. – Харків : ННЦ «Інститут метрології» – 2008. Т. 2. – С. 297-300.

Кондрашов С. І., Опришкіна М. І. Реляційно-різницеві моделі операторів корекції вимірювальних перетворювачів з дробово-раціональними функціями перетворення. Вестник НТУ «ХПИ». Сб. науч. трудов. Тематическое издание : Автоматика и приборостроение. – Харьков. : НТУ «ХПИ». –2005. – Вып. 7. – С. 77-80.

Кондрашов С. И., Опрышкина М. И. Тестовые методы исключения систематических погрешностей из результатов измерений. Сборник научных трудов по материалам 2-го международного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития МРФ-2005» Т. VII МК МИТ. – Харьков : АНПРЭ, ХНУРЕ. – 2005. – С. 87-90.

Кондрашов С. И., Опрышкина М. И. Реперные реляционно-разностные модели в задачах коррекции систематических погрешностей. Сборник научных трудов по материалам 2-го международного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития МРФ-2005» Т. VII МК МИТ. – Харьков : АНПРЭ, ХНУРЕ. – 2005. – С. 102-105.

Кондрашов С. І., Опришкіна М. І. Тестовий метод підвищення точності електричних вимірювальних перетворювачів з нелінійними дробово-раціональними функціями перетворення. «Український метрологічний журнал». – Харків : ННЦ «Інститут метрології». – 2009. № 2. С. 51-56.

Кондрашов С. І. Підвищення точності вимірювальних перетворювачів з формуванням у реальних умовах тестових впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05. 11. 05 «Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин» / С. І. Кондрашов. –Харків, 2004. – 38 с. [НТУ «ХПІ»].

Кондрашов С. І., Опришкіна М. І. Функціональний аналіз РРМ оператора корекції похибок ЕВП з нелінійною дробово-раціональною функцією перетворення. Наук. праці V МНТК «Метрологія та вимірювальна техніка» (Метрологія-2006) у 2-х томах. Т. 2. – Харків : ННУ «Інститут метрології», 2006. – С. 368-371.

Кондрашов С. І., Скрипник Ю. О., Опришкіна М. І. Лінеаризація оператора корекції похибок вимірювального перетворювача методом гіпербол. VІ МНТК «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2008). Праці конференції у 2-х томах. – Харків : ННЦ «Інститут метрології» – 2008. Т. 2. – С. 297-300.

Кондрашов С. І., Опришкіна М. І. Оцінка похибки нелінійності при тестовому контролі. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. Темат. вип. «Электроэнергетика и преобразовательная техника». – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – № 11. – С. 72-75.

Лиманова Н. И. Датчики механических величин, инвариантные к дестабилизирующим факторам : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра техн. наук : спец. 05. 13. 05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» / Н. И. Лиманова. – Самара, 2006. – 38 с. [«Самарский государственный аэрокосмический университет» им. С. П. Королёва].

ВНД 32.0.06.001-99 Пункты екологічного контролю викідів забруднюючих речовин від тепловозних дизелів. Загальні технічні вимоги. Наказ Міністерства транспорту України від 22.07.99 р. за № 381. Зареєстровано в Укрзалізстандарт 29.09.1999 за №32/023, 28с.
Flag Counter