DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.149.2014.81871

ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОГО АРМУВАННЯ НОРМАЛЬНОГО ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК НА ОСНОВІ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Tetyana Anatoliivna Galіnska, Dmutro Ovsiy

Анотація


Запропоновано методику розрахунку оптимальної площі конструктивного приведеного стального двотаврового профілю (КПСДП), яким армується нормальний прямокутний переріз сталебетонних балок (СББ), яка базується на основних положеннях деформаційної моделі

Ключові слова


оптимальне армування; нормальний переріз; сталебетонні балки; деформаційна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


ДБН В.2.6-160:2010. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення: затв. Мінрегіонбудом України від 15.11.2010 № 447 та від 30.12.2010 № 571, чинні з 01.09.2011. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2010. – 81 с.

Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жёсткой арматурой [Текст] / НИИЖБ, ЦНИИпромзданий. – М.: Стройиздат, 1978. – 55 с.

ЕN 1994-1-1:2004. Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings. CEN, European Committee for Standardisation, Brussels, 2004. – 118 p.

ТКП EN 1994-1-1-2009 (02250) Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий // Утвержден и введен в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 декабря 2009 г. № 404. Минск: Минстройархитектуры, 2010. 107 с.

Проблеми розробки національного нормативного документа «Сталезалізобетонні конструкції» [Текст] / Ю.Г. Аметов, А.Н Бамбура, О.В. Семко, Ю.С. Слюсаренко, Л.І. Стороженко, В.Г. Тарасюк // Будівельні конструкції: Зб. наук. праць.– Київ, 2008. - Вип.70. – С.10-14.

Стороженко Л.І. Задачі подальшої роботи над нормативним документом “Сталезалізобетонні конструкції” [Текст] / Л.І. Стороженко, О.В. Семко // Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць (будівництво) ДНДІБК Мінбуду України.– К.: НДІБК, 2006. Вип. 65.- С.7-10.

Бабич Є.М. Напружено-деформований стан нормальних перерізів залізобетонних балок з урахуванням нелінійності деформування бетону [Текст] / Є.М. Бабич, Ю.О. Крусь, В.Є. Бабич // Вісник РДТУ: Збірник наукових праць.- Рівне: Вид-во РДТУ, 1999.- Вип. 2. - Частина 3.- С. 13-20.

Барашиков А.Я. Методика розрахунку залізобетонних конструкцій за деформаційною моделлю згідно з проектом нових норм України [Текст] / А.Я. Барашиков. – Сучасне промислове та цивільне виробництво. – 2005. Том 1, №1. С.13-18.

Бамбура А.М. Експериментальні основи прикладної деформаційної теорії залізобетону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”/ А.М. Бамбура. – Харків, 2006.– 49 с.

Митрофанов В.П. Практическое применение деформационной модели с экстремальным критерием прочности железобетонных элементов [Текст]/ В.П. Митрофанов// Коммунальное хазяйство городов: научн.-техн. сборник. – 2004. Вип. 60. С.29-48.

Павліков А.М. Нелінійна модель напружено-деформованого стану косо завантажених залізобетонних елементів у закритичній стадії: Монографія [Текст]/ А.М. Павліков. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2007. 259 с.

Роговой С.И. Нелинейное деформирование в теории железобетона и расчёт прочности сечений: Монография [Текст]/ С.И. Роговой. Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка. – 183 с.

Кушнір Ю.О. Методичні основи розрахунку несучої здатності нормального прямокутного приведеного перерізу сталебетонних балок на основі розрахункової деформаційної моделі [Текст] / Ю.О.Кушнір, В.Ф. Пенц, М.О. Овсій // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП. 2012. – Вип. 24. – С. 167-179.
Flag Counter