DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.158.2015.63002

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ПРОГОНОВИХ БУДОВ МІСЬКИХ МОСТІВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

Олексій Вікторович Лобяк, Армаіс Вартикесович Оганесян, Максим Олександрович Ковальов

Анотація


Проведено удосконалення методики комп'ютерного моделювання роботи балкової прогонової будови міського мосту при реконструкції за схемою пристрою залізобетонної накладної плити. Розрахунки передбачають послідовне зведення споруди по трьох стадіях з урахуванням нелінійних залежностей деформування бетону і повзучості. 


Ключові слова


накладна плита, прогонова будова, моделювання, стадії зведення, реконструкція, метод скінчених елементів, повзучість

Повний текст:

PDF

Посилання


ДБН В.2.3-22:200. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.standartpark.ua>dbn_v23_22_2009.

Страхова, Н.Е Експлуатація і реконструкція мостів [Текст] / Н.Е. Страхова, В.О. Голубєв, П.М. Ковальов, В.В. Тодирика. - К.:Транспортна академія України, 2002. – 403 с.

Поливанов, В.И. Проектирование и расчетжелезобетонных и металлических автодорожных мостов [Текст] / В.И. Поливанов. – М.: Транспорт, 1970. – 516 с.

Лучко Й.Й. Мости: конструкції та надійність [Текст]: довідник / Й.Й. Лучко, П.М. Коваль, М.М. Корнієв [та ін.]; за ред. В.В. Панасюка і Й.Й. Лучка; Нац. академія наук України. Фіз. -мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів: Каменяр, 2005. – 989 с.

Тодирика, В.В. Усиление пролетного строения моста накладной плитой [Текст] / В.В. Тодирика, А.А. Давіденко, А.Г. Доля, Д.И. Бородай // Вісникдонбаськоїнаціональноїакадемії та архітектури. Сучаснібудівельніматеріали. – 2001. - Вип. 87. – С. 177-180.

Лобяк, А.В. Уточненная методика моделирования пролетных строений мостов при усилении накладной железобетонной плитой [Текст] / А.В. Лобяк, В.В. Сердюк // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. Харків: УкрДАЗТ, 2013. - Вип. 138. – С. 244-251.

Городецкий, Д.А. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2013: учеб. пособие / Д.А. Городец-кий, М.С. Барабаш, Р.Ю. Водопьянов [и др.]; под ред. А.С. Городецкого. – М., 2013. – 376 с.

Барабаш, М.С. Компьютерное моделирование процессов жизненного цикла объектов строительства [Текст] / М.С. Барабаш. – К., 2014. – 265 с.

Чихладзе, Е.Д. Опір матеріалів [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напр. підготов. "Будівництво" / Е.Д. Чихладзе. Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 366 с.

Городецкий, А.С.Компьютерные модели конструкций [Текст] / А.С. Городецкий, И.Д. Евзеров. – К.: Издательство «Факт», 2007. – 394 с.
Flag Counter