DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.153.2015.64902

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ КОМУТАЦІЇ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ЛОКОМОТИВІВ

Василь Степанович Блиндюк

Анотація


Проведений аналіз існуючих методів та засобів контролю якості комутації електричних машин постійного струму. Показане, що причиною більшості ушкоджень локомотивів є відмовлення електроустаткування в цілому і, зокрема, тягових електродвигунів. У зв'язку із цим існує завдання одержання потоку діагностичної інформації про їхній технічний стан. 


Ключові слова


тяговий двигун, якість комутації, методи контролю, реакція якоря, ступінь іскріння.

Повний текст:

PDF

Посилання


Котеленец Н.Ф., Кузнецов Н.Л. Испытания и надежность электрических машин. - М.: Высш. школа, 1988. – 232 с.

Блиндюк, В.С. Визначення ступеня іскріння тягових електродвигунів моторвагонного рухомого складу [Текст] / В.С. Блиндюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2012.– № 6 (97). – С. 63-69.

ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Общие технические требования.

Соболєв Ю.В., Бабаєв М.М., Блиндюк В.С., Демченко О.Ф. Прогнозуючий контроль параметрів тягових двигунів локомотивів. Частина 1. Методика прогнозуючого контролю // Міжвуз. зб. наук. пр. – Вип.42. – Харків: ХарДАЗТ, 2000. – С.5-15.

Соболєв Ю.В., Бабаєв М.М., Блиндюк В.С., Давиденко М.Г. Електромагнітні методи контролю якості комутації тягових двигунів локомотивів // Міжвуз. зб. наук. пр. – Вип.44. – Харків: ХарДАЗТ, 2000. – С.9-12.

Бабаєв М.М., Блиндюк В.С., Давиденко М.Г., Соболєв Ю.В. До оцінки ступеня іскріння на колекторі тягових двигунів // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2001. - №5. – С.78-80.

Вольдек А.И. Электрические машины. – Л.: Энергия, Ленинградское отделение, 1978. – 832 с.

Гольденберг О.Д. Испытания электрических машин. – М.: Высшая школа, 1990. – 254 с.

Волков В.К., Суворов А.Г. Повышение эксплуатационной надежности тяговых двигателей. – М.: Транспорт, 1988. – 128с.

Бабаев М.М., Блиндюк В.С., Давиденко М.Г., Соболев Ю.В. Математическая модель процесса коммутации электрических машин постоянного тока // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2000. - №5. – С.80-83.

Бабаев М.М., Блиндюк В.С., Давиденко М.Г., Соболев Ю.В. Математическая модель процесса коммутации электрических машин постоянного тока. Часть 2. Оценка параметров модели // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2001. - №2. – С.112-115.

Прибор для диагностики и определения уровня искрения машин постоянного тока по сигналу с разнополярных щеток (ИИ-РП) / М.Ф. Карасев, А.В. Сазонов, В.А. Серегин, В.И. Тимошина // Комутация в тяговых электродвигателях и других коллекторных машинах: Науч. тр. Омского ин-та ж.-д. тр-та. – Том 164. – Омск: ОмИИТ, 1975. – С. 63-68.

Блиндюк, В.С. Синтез оптимального приймача іскрової компоненти струму тягового двигуна [Текст] / В.С. Блиндюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2013.– № 1. – С. 82-88.

Бабаев М.М., Блиндюк В.С. Экспериментальное исследование искрения машин постоянного тока //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2001. - №4. – С.102-107.

ГОСТ 2582-81Е. Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические требования.

Генкин М.Д., Соколова А.Г. Вибродиагностика машин и механизмов. – М.: Машиностроение, 1987. – 288с.

Антипов В.Н., Мартикастнен Р.П., Остинская И.В. Двигатели постоянного тока в современном электроприводе // Электротехническая промышленность. Серия 01. Электрические машины. Обзорная информация. – Вып. 26. – М.: Информэлектро, 1989. – 36с.

Блиндюк, В.С. Вплив процесу комутації на часову структуру струму живлення тягових двигунів електропоїздів [Текст] / В.С. Блиндюк // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 133. – С. 357-372.

Соболєв Ю.В. Теорія електричних і магнітних кіл [Текст] / Ю.В.Соболєв, М.М.Бабаєв, М.Г.Давиденко, - Харків: ХФВ «Транспорт України». – 2002. 264с.

Електротехніка та електромеханіка систем залізничної автоматики [Текст]: підручник / М.М. Бабаєв, М.Г.Давиденко, Г.І. Загарій, Ю.В. Соболєв, В.С. Блиндюк, О.М. Прогонний, О.М. Ананьєва, К.А. Трубчанінова: підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 608 с.
Flag Counter