АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПРОПУСКУ МІЖНАРОДНОГО ВАНТАЖОПОТОКУ ЧЕРЕЗ ПРИКОРДОННІ ПЕРЕДАВАЛЬНІ СТАНЦІЇ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (СУР)

Автор(и)

  • Євген Семенович Альошинський Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine
  • Оксана Сергіївна Пестременко-Скрипка Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine
  • Святослав Васильович Водошняк Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine
  • Сергій Олександрович Кучеренко Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.150.2014.67189

Ключові слова:

прикордонна передавальна станція, система управління ризиками, коефіцієнт кореляції, регресійний аналіз

Анотація

Необхідність забезпечення конкурентоспроможності залізниць, підвищення ефективності роботи, зниження простою на прикордонних передавальних станціях - ці та інші завдання можуть бути вирішені шляхом впровадження системи управління ризиками (СУР). Запропоновано методику кореляційного і регресійного аналізу для визначення ступеня взаємозв’язку між основними факторами ризику і числом затриманих вагонів на прикордонних передавальних станціях в умовах впровадження СУР.

Посилання

Загальне положення про залізничну станцію, затверджене наказом Укрзалізниці № 1041-ЦЗ від 30.12.2004. ЦД-0054 [Електронний ресурс]. - Режим доступа: www/URL: http://scbist.com/dokumenty-ukrzal-znic/21640-cd-0054-zagalne-polozhennya-pro-zal-znichnu-stanc-yu-zatverdzhene-nakazom-ukrzal-znic-v-d-30-12-2004-1041-cz.html. – Загл. з екрану.

Про Комплексну програму розбудови державного кордону України. Указ президента України №596/93 16.12.1993 р. Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента №70/99 від 27.01.1999, №963/2009 від 24.11.2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступа: www/URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/596/93. - Загл. з екрану.

Альошинський, Є.С. Аналіз впливу простою міжнародного вагонопотоку на оборот вагона [Текст] / Є.С. Альошинський, О.С. Пестременко-Скрипка//Зб.наук.праць УкрДАЗТ.-Харків, 2013.-№137.-С.24-30

Альошинський, Є.С. Напрямки удосконалення роботи прикордонних передавальних залізничних станцій на кордонах з країнами СНД [Текст] / Є.С. Альошинський, Н.В. Колесникова // Вісник ХПІ. – Х., 2009. - №15. – С.29-34

Пестременко-Скрипка, О.С. Рационализация технологии работы пограничных передаточных станций Украины [Текст] / Є.С. Альошинський, А.Н. Огарь, О.С. Пестременко-Скрипка // Palmarium Academic Publishing.-С.33-44

Козак, В.В., Методологічний підхід щодо створення структури логістичного центру залізниць України [Текст]:учб.-метод. посібник для студентів спеціальностей факультета УПП / Козак В.В., Бутько Т.В., Ломотько Д.В.; Українська державна академія залізничного транспорту. – Х.: УкрДАЗТ, 2007.-136с.

Лакин, И.К. Анализ основных показателей работы железнодорожного транспорта [Текст] /И.К. Лакин // Наука и транспорт: науч.-техн. сб. – М.: Транспорт, 2007. – С. 60-63.

Корреляционный и регрессионный анализ в MS Excel и в статистическом комплексе SPPS [текст] : методические рекомендации / Профессионально-ориентированные экономические информационные системы. – Минский филиал МЭСИ. – Режим доступа: nashaucheba.ru/v40437/?download=15.

Губарь, М.В. Разработка имитационной модели работы пограничной передаточной станции [Текст] / М.В. Губарь, Кособокова Е.Н. // Актуальные проблемы управления перевозочным процессом: Сб. научн. тр. Вып. 6 - СПб, ПГУПС, 2006. - С. 58-65.

Хармон, Эрик. Разработка СОМ-приложений в среде Delphi [текст]/Э. Хармон// Издательский дом «Вильянс», 2000. – С. 136-214.

Альошинський Євгеній Семенович професор кафедри транспортні системи та логістики Української державної академії залізничного транспорту.

Тел.: (057) 730-19-55. E-mail: aes-upp@mail.ru

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-25

Номер

Розділ

Експлуатація залізниць