ВПЛИВ ПРИСАДОК ДО МОТОРНИХ ОЛИВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В НЕСТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автор(и)

  • Віктор Васильович Аулін Кіровоградський національний технічний університет, Ukraine
  • Віктор Вікторович Слонь Кіровоградський національний технічний університет, Ukraine
  • Дмитро Вадимович Голуб Кіровоградський національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.148.2014.71888

Ключові слова:

нестаціонарні умови, дизель, моторна олива, присадки, потужність, крутний момент, питома витрата палива, момент тертя.

Анотація

В статті розглянуто вплив присадок на зовнішньо-швидкісні характеристики дизелів, що працюють в нестаціонарних умовах. Виявлено збільшення рівня потужності та крутного моменту і зниження питомої витрати палива при додаванні присадок дисульфід молібдена, "НИОД-5", "Roil Gold, і "КГМТ-1" запропонованої авторами. Отримані результати обґрунтовуються впливом присадок на характеристики та властивості моторної оливи, її зношувальну здатність та припрацьованість основних спряжень дизелі. Визначено також відновлюваний характер властивостей оливи при додаванні присадок, що підтверджують експериментальні дослідження зміни моменту тертя з напрацюванням в різних режимах функціонування: безперервному і "пуск-зупинка".

Посилання

Аулін, В.В. Характер зміни триботехнічних характеристик спряжень дизелів при їх роботі в різних режимах [Текст] / В.В. Аулін, В.В. Слонь, С.В. Лисенко // Проблеми трибології (Problems of tribology). – Хмельницький: ХНУ, 2013. – №3 – С.89-96.

Аулин, В.В. Закономерности изменения показателей качества моторного масла автомобилей, работающих в нестационарных условиях эксплуатации [Текст] / В.В. Аулин, В.В. Слонь // Проблемы автомобильно-дорожного комплекса России: Эксплуатация и развитие автомобильного транспорта: материалы X междунар. заочн. науч.-техн. конф. 21 ноября 2013 г., Пенза / [редкол.: Э.Р. Домке (отв. ред.) и др.]. – Пенза: ПГУАС, 2013. – С. 22-29.

Ефимов, В.В. Закономерность изменения эксплуатационных свойств моторного масла в зависимости от работы спецтехники в режиме привода навесного оборудования [Текст] / В.В. Ефимов, Н.С. Захаров // Проблемы функционирования систем транспорта: Труды региональной научно-практической конференции. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. - С. 79-83.

Аулін, В.В. Зміна фізико-хімічних показників моторної оливи дизелів автосамоскидів в процесі експлуатації [Текст] / В.В. Аулін, В.В. Слонь, О.В. Кузик // Зб. наук. праць Кіровоградського нац.. техн. університету / Техніка в сільськогосподарському виробництві. Галузеве машинобудування. Автоматизація. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – Вип. 25, Ч. 1. – С. 98-103.

Севрюгина, Н.С. Обеспечение работоспособности машин в условиях эксплуатации [Текст] / Н.С. Севрюгина // Интерстроймех-2001: Матер. междунар. науч.- техн. конф. – СПб.: СПбГТУ, 2001. – С. 210-213.

Ефимов, В.В. Проведение экспериментального исследования для установления оптимальной периодичности замены моторных масел для спецтехники [Текст] / В.В. Ефимов // Проблемы функционирования систем транспорта: Труды региональной научно-практической конференции. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. - С. 78-79.

Аулін, В.В. Якість працюючої моторної оливи як показник технічного стану кар'єрних самоскидів [Текст] / В.В. Аулін, В.В. Слонь, В.М. Лисенко // Зб. статей і тез міжнар. наук.-прак. конф. "Проблеми розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів", 03-05 жовтня 2013р. – Кіровоград, ПП "Ексклюзив-Систем", 2013. – С. 216-219.

Венцель, Е.С. Улучшение качества и повышение сроков службы нефтяных масел [Текст] / Е.С. Венцель, С.Г. Жалкин, Н.И. Данько. – Харьков: УкрГАЖТ, 2003. – 168 с.

Журавель, Д.П. Эффективность использования восстановленных моторных масел в трактор-ных двигателях [Текст] / Д.П. Журавель // Труды ТГАТА. – Мелитополь, 2001. – Вип.1, т.18. – С. 24-28.

Погодаев, Л.И. Материалы. Пары трения ДВС. Смазочные композиции [Текст] / Л.И. Погодаев, В.Н. Кузьмин, П.П. Дудко.– СПб.: Академия транспорта Росcийской Федерации, 2001. – 304 с.

Наглюк, И.С. Оценка качества моторных масел при эксплуатации большегрузных самосвалов [Текст] / И.С. Наглюк // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2009. - №3. – С. 22-26.

Наглюк, И.С. Изменение трибологических свойств моторных и трансмиссионных масел в эксплуатации [Текст] / И.С. Наглюк // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – 2010. – № 6 (148). – С. 41-45.

Войтов, В.А. Критериальный подход для оценки служебных свойств моторных масел в процессе эксплуатации ДВС [Текст] / В.А. Войтов, В.А. Мазепа // Вестник НТУ «ХПИ»: сб. науч. тр. Тематический выпуск «Автомобиле- и тракторостроение». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2002. – № 10, Т. 1. – С. 135-138.

Аулін, В.В. Припрацювання трибосполучень деталей в режимі роботи "пуск – зупинка" [Текст] / В.В. Аулін, В.В. Слонь / Зб. тез матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. «Ольвійський форум 2012: Стратегія України в геополітичному просторі» Секція «Трибологія, енерго- та ресурсозбереження», 6-10 червня 2012, Ялта., т. 12. – С.73-74.

Аулін, В.В. Експрес-оцінка впливу моторних олив і присадок до них на характеристики зносу робочих поверхонь деталей двигунів вантажних автомобілів [Текст] / В.В. Аулін, В.В. Слонь, С.В. Лисенко // Вісник інженерної академії України. – 2013. – №2. – С. 166-170.

Припрацювальна мастильна композиція [Текст]: пат. 81598 Україна, МПК (2013) С10М 125/04. / Аулін В.В., Слонь В.В., Лисенко С.В., Голуб Д.В.; заявник і патентоотримувач Кіровоградський національний технічний університет. – №u201213907; заявл. 06.12.2012; опубл. 10.07.13, Бюл. № 13.

Аулин, В.В. Влияние комбинированного физико-химического модифицирования моторного масла на изменения момента трения и потребляемой мощности в сопряжениях образцов и деталей [Текст] / В.В. Аулин // Трение и смазка в машинах и механизмах, 2014. – №2. – С.21-28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-24

Номер

Розділ

Підйомно-транспортні, будівельні і вантажно-розвантажувальні машини