DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.148.2014.72436

ПЕРСПЕКТИВНІ МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ НА РОСЛИННІЙ ОСНОВІ

Віктор Анатолійович Войтов, Андрій Григорович Кравцов, Артем Петрович Білик, Ігор Іванович Сисенко

Анотація


У роботі виконана порівняльна оцінка трібологічних властивостей високоолеїнових рослинних олій в порівнянні з товарними моторними оливами для двотактних двигунів. Вирішена оптимізаційна задача по складу присадок в базових рослинних оліях та проведено порівняльні випробування на чотирьохкульковій машині тертя.

Ключові слова


рослинні олії, присадки для рослинних олій, моторні оливи для двотактних двигунів, трібологічні властивості рослинних олій, швидкість зношування, сила тертя

Повний текст:

PDF

Посилання


Директива 2003/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про сприяння використанню біологічного палива або інших видів поновлюваного палива для транспорту від 8 травня 2003 року.

Директива 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року «Про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел та доповнення та заміну директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС».

Смазочные материалы и технические жидкости «Шелл». Каталог 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.shell.com/ru. – Название с экрана.

Екологічно безпечні гідравлічні та змащувальні оливи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.fuchs-oil.com.ua/index.php/oil/eko. – Назва з екрана.

Рапсовые «биомасла» [Электорнный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=311. – Название с экрана.

Научные исследования и разработки пластичных смазок [Электорнный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.masma.ua. – Название с экрана.

Поп, Г.С. Мастильні матеріали з рослинних олій [Текст] / Г.С. Поп // Хімічна промисловість України. – 2006. – № 5. – С. 22-29.

Поп, Г.С. Поверхнево-активні речовини та композиційні системи на основі рослинних олій і фосфатидів [Текст] / Г.С. Поп, Л.Ю. Бодачівська, Р.Л. Вечерік // Хімічна промисловість України. – 2008. – № 3. – С. 33-37.

Поп, Г.С. Стан, перспективи виробництва та застосування палив і мастильних матеріалів із рослинних олій [Текст] / Г.С. Поп // Катализ и нефтехимия. – 2003. – № 12. – С. 21-26.

Поп, Г.С. Альтернативні екотехнології і реагенти на основі поновлюваної рослинної сировини [Текст] / Г.С. Поп // Нафтова і газова промисловість України. – 2004. – №1. – С. 61-64.

Поп, Г.С. Альтернативні екотехнології і матеріали та устаткування для їх одержання і контролю якості [Текст] / Г.С. Поп, Л.Ю. Бодачівська, В.П. Кисельов // Енергетика. Екологія. Людина: міжнар. Енергоекологічний конгрес, 27-28 бер. 2003р.: праці. – К., 2003. – С. 208-212.

Поп, Г.С. Екологічно-сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на рослинній основі [Текст] / Г.С. Поп, Л.Ю. Бодачівска // 1-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнародна науково-практична конференція: зб. матеріалів. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – С. 149-152.

Антифрикційні властивості полікомпонентних композицій на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи під час мащення пари ароматичний поліамід – сталь [Текст] / Г.О. Сіренко, Л.Я. Мідак, О.В. Кузишин, Л.М. Кириченко, В.І. Кириченко // Полімерний журнал. – 2008. – Т. 30, № 4. – С. 338-344.

Сіренко, Г. Рослинні оливи як альтернативні мастильні матеріали і присадки [Текст] / Г. Сіренко, О. Сав'як // Вісник Прикарпат. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія: Хімія. – 2002. – Т. ІІІ. – С. 117-141.

Кириченко, В.І. Трибоактивація хімічних процесів у нових високоефективних композиціях [Текст] / В.І. Кириченко, Г.О. Сіренко, Л.М. Кириченко // Наукомісткі технології подвійного призначення: тези допов. наук.-практ. конф. – 1994. – С. 76.

Сіренко, Г.О. Створення мастильних матеріалів на основі сульфідованої оксиетильованої ріпакової оливи [Текст] / Г.О. Сіренко, О.Л. Сав’як // Десята українська конференції з високомолекулярних сполук: тези допов. – 2004. – С.162.

Сіренко, Г.О. Оптимізація технології мастильних матеріалів на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи [Текст] / Л.М. Кириченко, Г.О. Сіренко // Науковий збірник «Всеукр. наук. та проф. тов-ва ім. М. Міхновського». – 1998. – № 8. – С. 40-47.

Кириченко, Л.М. Раціональний метод оптимізації нових мастильних композицій [Текст] / Л.М. Кириченко, Г.О. Сіренко, В.І. Кириченко, В.П. Свідерський // Раціональний експеримент у матеріалознавстві: матеріали 39-го Міжнарод. семінару по моделюванню та оптимізації композитів. – 2000. – С. 54-55.

Кириченко, В.І. Вітчизняні мастильні матеріали: нові базові компоненти для якісних мастильних композицій [Текст] / В.І. Кириченко, Л.М. Кириченко, Г.О. Сіренко, В.П. Свідерський // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин: міжнарод. наук.-техн. конференц.: тези допов. – 2001. – С. 49-51.

Фукс, И.,Г. Экологические аспекты использования топлив и смазочных материалов растительного и животного происхождения [Текст] / И.Г. Фукс, А.Ю. Евдокимов, А.А. Джамалов // Химия и технология топлив и масел. – 1992. – № 6. – С. 36-38.

Евдокимов, А.Ю. Смазочные материалы на основе растительных и животных жиров [Текст] / А.Ю. Евдокимов, И.Г. Фукс, Л.Н. Багдасаров. – М.: ЦНИИТЭИМС, 1992. – 47 с.

Евдокимов, А.Ю. Экологическая безопасность применения топлив и смазочных материалов на базе растительного сырья [Текст] / А.Ю. Евдокимов, И.Г. Фукс, И.Р. Облащикова // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – 2005. – №3. – С. 28-30.

Крачун, А.Т. Исследование смазочных свойств некоторых растительных масел [Текст] / А.Т. Крачун, В.У. Морарь, С.В. Крачун // Трение и износ. – 1990. – Т. 11, №5. – С. 929-932.

Войтов, В.А. Трібологічні властивості технічних олив на базі соняшникової та ріпакової олій [Текст] / В.А. Войтов, А.Г. Кравцов // Проблеми трибології. – 2011. – № 4. – С. 87-91.

Войтов, В. Перспективы использования растительных масел для изготовления смазочных материалов и рабочих жидкостей [Текст] / В. Войтов, А. Кравцов, И. Сысенко // Motrol. – vol. 15, № 7. – 2013. – С. 56-63.

Кравцов, А.Г. Підвищення зносостійкості трібосистем гідромашин використанням робочих рідин рослинного походження» [Текст]: автореф. дис… канд. техн. наук: спец. 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах» / А.Г. Кравцов. – Харків, 2013. – 20 с.

Облащикова, И.Р. Исследование рапсового масла в качестве основы альтернативных смазочных материалов [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.17.07 / Облащикова Ирина Рудольфовна. – М., 2004. – 104 с.

Войтов, В.А. Интегральный критерий оценки трибологических свойств смазочных материалов на четырехшариковой машине [Текст] / В.А. Войтов, А.В. Левченко // Трение и износ. – 2001. – Т. 22, № 4. – С. 441-447.

Perez, J. M. et al. «Characterization of Tricresylphosphate Lubricating Films by Micro-Fourier Transform Infrared Spectroscopy.» Tribology Transactions. Jan. 1990: 131-139.

Заславский, Ю.С. Трибология смазочных материалов [Текст] / Ю.C. Заславский. – М.: Химия, 1991. – 240 с.
Flag Counter