DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.148.2014.72802

ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ ГІДРОАГРЕГАТУ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГІДРОСИСТЕМ МОБІЛЬНИХ МАШИН

Павло Миколайович Андренко, Ольга Борисівна Панамарьова

Анотація


Систематизовано підходи щодо побудови ієрархічних моделей гідроагрегатів живлення для гідросистем мобільних машин. Шляхом декомпозиції за морфологічним принципом отримана ієрархічна модель гідроагрегату живлення, яка дозволяє встановити внутрішні і міжрівневі зв’язки елементів на основі базових параметрів, які є визначними для даних зв’язків

Ключові слова


гідроагрегат живлення, ієрархічна модель, між рівневі зв’язки, робочі параметри, робоча рідина

Повний текст:

PDF

Посилання


Андренко, П.Н. Тенденции развития объемных гидроприводов [Текст] / П.Н. Андренко, З.Я. Лурье // Промислова гідравліка і пневматика. – Вінниця: ВДАУ, 2013. – № 3 (41). – С. 3-12.

Месарович, М. Теория иерархических многоуровневых систем [Текст] / М. Месарович, Д. Мако; перевод с анг. И.Ф. Шахного. – М.: Мир, 1973. – 344 с.

Чуян, Р.К. Методы математического моделирования двигателей летательных аппаратов [Текст]: учеб. пособие / Р.К. Чуян. – М.: Машиностроение, 1988. – 288 с.

Ніколенко, І.В. Методологічні основи проектування аксіально-поршневих гідромашин високого технічного рівня [Текст]: автореф. дис… д-ра техн. наук: спец. 05.02.02 “Машинознавство” / І.В. Ніколенко. – Одеса, 2006. – 36 с.

Панамарьова, О.Б. Поліпшення характеристик гідроагрегатів живлення малої потужності для гідросистем шляхом визначення їх раціональних параметрів [Текст]: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»/ О.Б. Панамарьова. – Харків: Національний технічний університет «ХПІ»,. 2014. – 22 c.

Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки [Текст]: навч. посібник / В.П. Бочаров, М.М. Глазков, Г.Й. Зайончковский [та ін.]. – К.: НАУ. 2011. – 472 с.

Объемные гидравлические приводы [Текст] / Т.М. Башта, И.З. Зайченко, В.В. Ермаков [и др.].; под ред. Т.М. Башты. – М.: Машиностроение, 1968. – 628 с.

Андренко, П.М. Математична модель малогабаритного гідроагрегату живлення [Текст]/ П.М. Андренко, В.В. Клітной, О.Б. Панамарьова // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ: СНУ ім. Даля, 2007. – № 3(109). Ч. 2. – С. 13–17.

Лур’є, З.Я. Розрахунок сили тертя на запорно-регулюючому елементі гідроапарата з вібраційною лінеаризацією [Текст] / З.Я. Лур’є, П.М. Андренко // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2008. – № 4. – С. 129-137.

Лурье, З.Я. Метод расчета гидродинамической силы на осциллирующем запорно-регулирующем элементе гидроаппарата [Текст] / З.Я. Лурье, П.Н. Андренко // Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин: междунар. науч.-технич. конф., 17-19 ноябр. 2010 г.: сборник докладов. – Минск, БНТУ, 2010. – С. 47-53.
Flag Counter