ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ МОНТАЖНИХ МАЙДАНЧИКІВ БУДІВЕЛЬ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ЗА КРИТЕРІЯМИ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ ПРОТИ ЗСУВУ І СПЛИВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ГІДРОВУЗЛІВ ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ

Автор(и)

  • Андрій Олексійович Мозговий Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.161.2016.76735

Ключові слова:

оцінка надійності, втрата стійкості, кореляційна залежність, монтажний майданчик, Дніпровський каскад

Анотація

Набув подальшого розвитку метод оцінки надійності монтажних майданчиків будівель гідроелектростанцій за критеріями втрати стійкості проти зсуву по плоских і нахилених поверхнях при поступальному і косому зсувах, а також спливання. Ураховано випадковий характер зовнішніх навантажень і впливів, які під час експлуатації сприймають монтажні майданчики, а також кореляційні залежності між ними. Ураховано випадковий характер механічних властивостей ґрунтів основи і кореляційні залежності між ними. Метод апробований на монтажних майданчиках будівель гідроелектростанцій гідровузлів Дніпровського каскаду.

Посилання

Гідротехнічні споруди. Основні положення [Текст]: ДБН В.2.4–3:2010. – К.: Мінрегіонбуд України, Державне підприємство “Укрархбудінформ”, 2010. – 37 с.

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ [Текст]: ДБН В.1.2–14–2009. – К.: Мінрегіонбуд України, Державне підприємство “Укрархбудінформ”, 2009. – 37 с.

Мозговий, А. О. Дослідження кореляційної залежності максимальних витрат р. Дніпро за статистичними даними спостережень у створах гідровузлів Дніпровського каскаду [Текст] / А.О. Мозговий // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2011. — Вип. 65. – С. 364-370.

Мозговий, А. О. Основні передумови оцінки безпечності і надійності каскадів гідровузлів [Текст] / А. О. Мозговий // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2009. – Вип. 54. — С.272-277.

Мозговий, А. О. Загальні підходи щодо керування ризиком втрати надійності каскаду гідровузлів під час проходження катастрофічного паводку [Текст] / А.О. Мозговий // Науковий вісник будівництва: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд. – Харків: ХНУБА, 2013. – Вип.73. — С. 531-536.

Вайнберг, А. И. Надежность и безопасность гидротехнических сооружений [Текст] / А. И. Вайнберг. — Харьков: Тяжпромавтоматика, 2008. — 304 с.

Финагенов, О. М. К вопросу оценки эксплуатационной надежности гидротехничес-ких сооружений [Текст] / О. М. Финагенов, С. Г. Шульман // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. — 1999. — Т. 234. — С. 7-15.

Системный анализ надежности водопроводящих трактов ГЭС [Текст] / Е. М. Дзюбанов, Н. Ю. Дмитриев, М. П. Левина и др. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. — 1997. — Т. 233. — С. 47-54.

Лентяев, Л. Д. Обеспечение надежности водосбросных и водопропускных сооружений крупных гидроузлов [Текст] / Л. Д. Лентяев, Л. В. Смирнов // Гидротехническое строительство. — 1983. — №8. — С. 40-42.

Мирцхулава, Ц. Е. Анализ безопасности и надежности водопропускных сооружений [Текст] / Ц. Е. Мирцхулава // Материалы конференций и совещаний по гидротехнике. ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. — 1985. — С. 81-84.

Стефанишин, Д. В. К оценке надежности водопропускных сооружений гидроузлов [Текст] / Д. В. Стефанишин // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. – 2000. – Т. 236. – С. 77-82.

Векслер, А. Б. Надежность, социальная и экологическая безопасность гидротехни-ческих объектов: оценка риска и принятие решений [Текст] / А. Б. Векслер, Д. А. Ивашин-цов, Д. В. Стефанишин. — СПб.: Изд-во ОАО ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 2002. — 589 с.

Boccotti, P. Risk analysis of spillway design floods [Text] / P. Boccotti, R. Rosso // Proc. of the Int. Conf. on Safety of Dams. — Coimbra: 1984. — P. 85-92.

Bowles, D. S. A comparison of methods for integrated risk assessment of dams [Text] / D. S. Bowles // Engineering Reliability and Risk Analysis in Water Resources. — 1987. — Nijhoft Publishers, Series E, 124. — Р. 147-173.

Bury, K. V., Kreuzer H. Assessing the failure probability of gravity dams [Text] / K. V. Bury, H. Kreuzer // Int. Water Power and Dam Construction. — 1985. — №11. — Р. 34-50.

Bury, K. V. The assessment of risk for a gravity dams [Text] / K. V. Bury, H. Kreuzer // Int. Water Power and Dam Construction. — 1986. — No. 12. — Р. 36-40.

Chowdhary, R. N. Probabilistic Model of Progressive Failure of Slope [Text] / R. N. Chowdhary, D. Grivas // Proc. ASCE. J. Geotechn. Engng. Div. – 1986. – Vol. 108, GT6. – Р. 803-819.

Douglas, K. Analysis of concrete and masonry dam incidents [Text] / K. Douglas, M. Spannagle, R. Fell // Hydropower & Dams. — 1999. — Issue 4. — Р. 108-115.

Lemperiere, F. Risk analysis: what sort should be applied and to which dams? [Text] / F. Lemperiere // Hydropower & Dams. — 1999. — Issue 4. — Р. 128-132.

McDonald, L. A. The status of risk assessment. Australia. In: Risk-based dam safety evaluations. Workshop report. Part one [Text] / L. A. McDonald // Hydropower & Dams. — 1998. — Issue Оne. — Р. 89-97.

Пособие к СНиП 2.06.01-86. П-884-91. Проектирование зданий ГЭС и ГАЭС. Расчеты и конструирование [Текст] / ГПИО ²ЭНЕРГОПРОЕКТ² Минэнерго и электрификации СССР. – М.: ВНИИО ²ГИДРОПРОЕКТ² им. С.Я. Жука, 1991. – 146 с.

Ржаницын, А. Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность [Текст] / А. Р. Ржаницын. — М.: Стройиздат, 1978. — 239 с.

Мозговий, А.О. Аналіз статистичних даних вітрових впливів по гідровузлах Дніпровського каскаду. Вибір параметрів функції розподілу вітрових впливів за статистичними даними [Текст] / А.О. Мозговий // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 127, ч. 1. – С. 171-175.

Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду [Текст] / А.В. Яцик, А.І. Томільцева, М.Г. Томільцев та ін. – К.: Ґенеза, 2003. – 176 с.

СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) [Текст]. – М.: Госстрой СССР, 1989. – 71 с.

Руководство по определению нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения (волновых, ледовых и от судов) [Текст] / ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. – Л.: Типография ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 1977. – 316 с.

Мозговий, А. О. Аналіз статистичних даних сейсмічної активності на території України. Вибір параметрів функції розподілу інтенсивності землетрусів за статистичними даними [Текст] / А. О. Мозговий // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2010. – Вип. 58. – С. 264-270.

Idriss, I. M., (1985), Evaluating Seismic Risk In Engineering Practice, Proc., Eleventh International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, San Fransisco, Vol. 1, pp. 255-320.

Будівництво у сейсмічних районах України [Текст]: ДБН В.1.1-12:2014. – К.: Мінрегіон України, Державне підприємство “Укрархбудінформ”, 2014. — 110 с.

Учет сейсмических воздействий при проектировании гидротехнических сооружений. Пособие к разд. 5 [Текст]: Гидротехнические сооружения СНиП II-7-81. П 17-85. — Л. : Типография ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1986. — 310 с.

Основания гидротехнических сооружений [Текст]: СНиП 2.02.02-85. — М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1988. — 48 с.

Проектирование оснований гидротехнических сооружений [Текст]: пособие к СНиП II-16-76. П 13-83. — Л. : Типография ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1984. — 402 с.

Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст]: учеб. для вузов / Е. С. Вентцель. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 1998. – 576 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-01

Номер

Розділ

Статті