DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.157.2015.61259

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Лілія Олександрівна Кушнєрова

Анотація


У статті наведено результати досліджень з отримання теплоізоляційних матеріалів з використанням відходів промисловості, а саме глиноземистого та металургійного виробництва, а також енергетичної галузі. Результати підтверджують доцільність утилізації вторинних продуктів промисловості при виробництві композиційних теплоізоляційних матеріалів, як наслідок цього зниження їх собівартості, за рахунок заміни ними більш дорогих сировинних матеріалів.


Ключові слова


теплоізоляція, пористий, газоутворення, відходи промисловості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волженский, А.В. Применение зол и шлаков в производстве строительных материалов [Текст] / А.В. Волженский, И.Л. Иванов, Б.Н. Виноградов. – М.: Стройиздат, 1984. – 216 с.

Кривенко, П.В. Экологические аспекты внедрения новых строительных материалов и технологий [Текст] / П.В. Кривенко // Нові технології в будівництві. – 2002. – № 1(3). – С. 14-18.

Lyashenko, T. Compromise optimization of slag alkaline binders with computational materials science methods. Alkali Activated Materials [Text] / T. Lyashenko, V. Voznesensky // Research, Production and Utilization. Proc. Int. Conf. – Prague, CRA, 2007. – P. 447-458.

Нетеса, Н.И. Проектирование составов легких бетонов со вторичными ресурсами Днепровского региона [Текст] / Н.И. Нетеса, Д.В. Паланчук // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Дніпр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В Лазаряна, 2010. – Вип. 33. – С.180-184.

Нетеса, Н.И., Паланчук Д. В. Рациональные составы бетонов для звуко- и теплоизоляции / Н. И. Нетеса, Д. В. Паланчук // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2010. – Вип. 39. – С. 110 – 118.

Нетеса, Н.И. Эффективность применения суперпластификаторов в низкопрочных бетонах [Текст] / Н.И. Нетеса, Д.В. Паланчук // Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн. зб. наукових праць. – К.: ДП НДІБК, 2009. – Вип. 72. – С. 453-456.

Шморгуненко, Н.С. Комплексная переработка и использование отвальных шламов глиноземного производства [Текст] / Н.С. Шморгуненко, В.И. Корнеев. – М.: Металлургия, 1982. – 129 с.

Корнеев, В.И. Красные шламы. Свойства, складирование, применение [Текст] / В.И. Корнеев, А.Г. Сусс, А.И. Цеховой. – М.: Металлургия, 1991. – 144 с.

Утков, В.А. Перспективы развития способов переработки и использования красных шламов в СССР и за рубежом [Текст] / В.А. Утков, А.В. Пацей, Е.И. Казаков. – М.: ЦНИИцветмет экономики и информации, 1983. – 32 c.

Левин, Ю.С. Контроль химического состава красных шламов при переработке и выпуске товарной продукции [Текст] / Ю.С. Левин, В.М. Пряхина, А.Д. Сущинский [и др.] // Сотрудничество для решения проблемы отходов: материалы ІІІ междунар. конф. (Харьков, 7 – 8 февраля 2006 г.). – Харьков, 2006. – С. 42-44.

Косогіна, І.В. Отримання комплексного реагенту з відходів глиноземних виробництв [Текст] / І.В. Косогіна, Н.В. Стасюк, Я.П. Гудим // Хімія та сучасні технології: тези доп. VI міжнар. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 24-26 квітня. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – Т. 1. – С. 76-77.

Дворкин, Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности [Текст] / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. – Ростов н/Дону: Феникс, 2007. – 368 с.

Напрямки і перспективи використання відходів металургійної, гірничої та хімічної промисловості в будівництві [Текст] / В.І. Большаков, Г.М. Бондаренко, А.І. Головко [та ін.]. – Дніпропетровськ: Gaudeamus, 2000. – 140 с.

Караханиди, С.Г. Использование золы как вторичного сырья в строительстве [Текст] / С.Г. Караханиди. – Фрунзе: Кыргызстан, 1990. – 120 с.

Бабачев, Г.Н. Золы и шлаки в производстве строительных материалов [Текст] / Г.Н. Бабачев; пер. с болг. Л. Шариновой. – К.: Будівельник, 1987. – 133 с.
Flag Counter