№ 135 (2013)

Зміст

Автоматизовані системи електричного транспорту

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ ДО ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF
В. П. Самойлик, К. А. Трубчанінова

Організація перевезень і управління на транспорті

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТРУДНОЩІВ У РОБОТІ МІЖНАРОДНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТИКОВИХ ПУНКТІВ PDF
Д. С. Антецький, Г. М. Сіконенко
МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ЧАСТИНІ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ «ВОСЬМИНОГА» PDF
М. І. Данько, О. М. Ходаківський, В. І. Бабич, М. В. Кметюк, І. А. Молочко, Н. А. Хоменко
КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДАМИ МЕТРОПОЛІТЕНУ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ АДАПТИВНОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ТЕОРІЇ PDF
В. С. Блиндюк
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В МЕЖАХ ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Ю. В. Шульдінер, Г. О. Сіваконева, Д. В. Бадіков
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОПУСКОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТРАНЗИТНОГО ВАГОНОПОТОКА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ КОРИДОРАМ УКРАИНЫ (обзор по грузовым перевозкам) PDF
Д. С. Лючков, Ю. А. Борзенкова
РОЗРОБКА ПРОЦЕДУРИ РОЗРАХУНКУ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ СПУСКНОЇ ЧАСТИНИ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК PDF
О. М. Огар, Л. А. Страна, Л. В. Бригіна
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРОЖНІХ ВАГОНІВ ТА ПЛАНУВАННЯ ЇХ РЕЗЕРВУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ПОЛІГОНІ PDF
П. В. Долгополов, О. Г. Бужор, О. В. Волков, В. В. Шаповалов
ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ПІД’ЇЗНОЇ КОЛІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. О. Ковальов, О. І. Волик
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ PDF
О. В. Лаврухін, Т. Б. Демченко, В. С. Хансверов
АНАЛІЗ СТАНУ РОБОТИ СТАНЦІЇ Д-С ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ В ПЕРІОД СПАДУ ОБСЯГІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ PDF
В. М. Запара, Я. В. Запара, Н. В. Дубовська
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ PDF
Д. С. Лючков, Н. І. Єременко
УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА ШЛЯХОМ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВИВІЗНИХ ЛОКОМОТИВІВ PDF
В. О. Кирильчук, О. А. Малахова
ОПЕРАТОРСЬКІ КОМПАНІЇ ЯК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ УЧАСНИКИ РИНКУ РУХУ ТОВАРІВ PDF
Д. І. Мкртичьян, О. М. Костєнніков, І. В. Сударська, С. В. Кобзар
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ НА ОСНОВІ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
А. В. Прохорченко, М. В. Кулакова, С. В. Юсіфов
ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ СТРУКТУР ГІРКОВИХ ГОРЛОВИН ДВОСТОРОННЬОЇ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ PDF
О. В. Розсоха, М. Ю. Куценко, Р. С. Лакурін, А. М. Тумачек
ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ АВТОНОМНИХ ЗБІРНИХ ПОЇЗДІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ PDF
Т. В. Бутько, В. М. Михайлик
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
А. Д. Москаленко, А. М. Майоров, Д. В. Шумик
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕННОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ТЕХНІЧНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Г. В. Шаповал, О. О. Сідєльніков
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАРКОМ ВАГОНІВ ОПЕРАТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ НА СТАНЦІЯХ ВУЗЛА PDF
В. В. Кулешов, О. Ю. Толбатов, Т. Р. Чурилик
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ PDF
Д. В. Константінов, О. Г. Черваньова
УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ю. Г. Шовкопляс

Менеджмент організацій і адміністрування

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
О. Л. Васильєв, Ю. А. Адамус
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. В. Дикань, О. Г. Диколенко, Л. Н. Ганич
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ PDF
М. В. Найдьонова, А. Ю. Кибенко
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
С. О. Климко, Ю. О. Крихтіна
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
О. Г. Дейнека, К. А. Руссова, А. В. Михалко
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДО УМОВ СЬОГОДЕННЯ PDF
О. Р. Рижко, І. В. Паламарчук
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
О. Г. Дейнека, Жозіан Ліонель Вердикт Чимба Мікендзо, А. Ф. Савостьянова
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА РАХУНОК ЗМІНИ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ PDF
Л. О. Позднякова, Т. О. Ханчич

Автоматика та комп’ютерні системи управління рухом поїздів

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ПУТЕВОГО УЧАСТКА С ПОМОЩЬЮ ИНДУКТИВНО-ПРОВОДНОГО ДАТЧИКА НА БАЗЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ PDF
М. М. Бабаев, В. Ю. Гребенюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ РОЗРАХУНКУ ЙМОВІРНІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
Є. В. Асмоловський
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛІЙНИХ І ЛОКОМОТИВНИХ ПРИСТРОЇВ АВТОМАТИКИ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЯХ PDF
О. В. Кіба, В. О. Сотник, С. В. Кошевий
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК ЗА РАХУНОК СКОРОЧЕННЯ ВАГОННИХ СПОВІЛЬНЮВАЧІВ ТРЕТЬОЇ ГАЛЬМІВНОЇ ПОЗИЦІЇ PDF
О. О. Незнаєв, С. В. Кошевий
АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ СТАНУ ПРИСТРОЇВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ PDF
С. В. Смолінський, О. О. Удовіков
РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЛАМПИ РОЗЖАРЮВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ КЕРУВАННЯ СТАНЦІЙНИМИ СВІТЛОФОРАМИ PDF
В. Ю. Шигін, О. В. Нейчев

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту. Вагони

ЗАСТОСУВАННЯ ШУМОДІАГНОСТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ХОДОВИХ ЧАСТИН ВАГОНІВ ПІД ЧАС РУХУ PDF
В. В. Бондаренко, Д. І. Скуріхін, В. В. Аракелян
УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ РЕМОНТУ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ В АКУМУЛЯТОРНОМУ ВІДДІЛЕННІ ЛВЧД - МАРІУПОЛЬ PDF
А. О. Ніколаєнко, Д. В. Варуша
ДО ПИТАННЯ ЗМЕНШЕННЯ ОПОРУ БУКСОВИХ ПІДШИПНИКІВ PDF
І. Е. Мартинов, А. В. Труфанова, В. О. Юдін, С. В. Васильєв
КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВАГОНА З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРІВ PDF
А. П. Горбенко, І. І. Кірімов
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ЩОДО АНАЛІТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ PDF
І. Д. Борзилов, О. І. Лапатін, О. С. Крашенінін

Залізничні споруди та колійне господарство

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ СКРЕПЛЕНИЙ КБ И КПП-5 ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ PDF
А. Н. Даренский, Р. М. Бабий
РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ВАГ НАПРЯМКІВ У РЕПЕРНИХ МЕРЕЖАХ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
П. І. Лоцман, М. О. Пятигорець
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЩЕБЕНЕВОГО БАЛАСТУ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ PDF
А. М. Штомпель, В. В. Тертичний, С. В. Хоруженко
ВЛИЯНИЕ ПОЖАРА НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАЛЕБЕТОННЫХ ПЛИТ PDF
Г. Л. Ватуля, Е. Ф. Орел, С. Ю. Берестянская

Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту. Локомотиви

ВИБІР ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕПЛОВОЗА М62 PDF
Д. С. Жалкін, Є. В. Борщ
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗМАЩЕННЯ НА ТЕПЛОВОЗАХ PDF
І. І. Вівчарський, А. Л. Сумцов, А. П. Фалендиш
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА ТЕПЛОВОЗАМИ ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Д. Г. Олійник
АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ НОВИХ ПРИСТРОЇВ БЕЗПЕКИ РУХУ PDF
Д. О. Печерський
МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЛОКОМОТИВІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИБУТКУ ВІД ЇХ ВИКОРИСТАННЯ PDF
О. В. Рибаков, О. С. Крашенінін
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ МЕТОДІВ ПРИ КОНТРОЛІ СТАНУ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ЛОКОМОТИВІВ PDF
Ю. М. Дацун, А. О. Таранов
РОЗРАХУНКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ ПРИ ЙОГО РОБОТІ НА СУМІШІ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА ТА МЕТИЛОВОГО ЕФІРУ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ PDF
А. О. Каграманян, О. Г. Крушедольський, В. В. Захарченко
ВОПРОСЫ ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ СТАНКОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС PDF
Н. В. Кондусова
ОПТИМІЗАЦІЯ НАПРАЦЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗА ТЕРМІН СЛУЖБИ PDF
Е. Д. Тартаковський, О. С. Крашенінін, П. О. Харламов, О. О. Шапатіна, К. О. Зезюлін